Můžeme u Digimonů rozlišovat pohlaví?

Debata o ne/existenci pohlaví u Digimonů se rozpoutala především díky 49. epizodě Digimon Tamers, ve které jedna z postav (Renamon) prohlásila, že Digimoni pohlaví nemají. V anglické verzi seriálu zaznělo doslova: „Digimon aren’t divided into gender.“ („Digimoni nejsou rozdělení na pohlaví“). Podle některých fanoušků1 šlo však o špatný překlad japonského slova, které se správně do angličtiny mělo přeložit jako „sex“, nikoliv „gender“. Mezi těmito anglickými slovy je významný rozdíl. V češtině je obě můžeme přeložit jako „pohlaví“, pro lepší pochopení této problematiky ale přeložíme slovo „gender“ jako „rod“. Digimoni tedy nemají pohlaví (sex), ale mají rod (gender). Anglické „sex“ odkazuje na biologické rozdíly, jako jsou chromozomy, úroveň hormonů nebo vnitřní či vnější pohlavní orgány. Oproti tomu anglické „gender“ popisuje sociální a kulturní rozdíly mezi jednotlivými pohlavími. 2 Ženám a mužům jsou odjakživa automaticky připisovány rozdílné vlastnosti, stejně jako úlohy. A tento rozdíl je také u Digimonů.

digimon renamon shirt design by kaizerin d8mjgbb

Pojďme si nejdříve říct, co to Digimoni jsou. Digimon je zkratka pro Digital Monsters, tedy něco jako digitální příšery. Digimoni jsou programy s umělou inteligencí, proto na ně nelze jednoznačně aplikovat pravidla platící v přírodě. U živých tvorů (zvířat i rostlin) mluvíme o „pohlavnosti“3. Jde o rozdělení související s pohlavním rozmnožováním. U některých druhů rozlišujeme více než jedno pohlaví a některé druhy mohou být dokonce oboupohlavné. Jednopohlavné organismy jsou častější a jelikož se mezi ně řadí i lidé, jsou pro nás běžnější. Jde o takové organismy, kdy má jeden jedinec jen jedno pohlaví, zatímco jiný má pohlaví jiné. Při rozmnožování pak musí dojít ke spojení jedinců různého pohlaví. U oboupohlavních organismů dokáže jedinec zastávat úlohu více pohlaví (má samčí i samičí typy pohlavních orgánů). Zvláštní skupinu pak tvoří organismy, které mohou své pohlaví v průběhu vývoje měnit. A pohlaví nemusí být jen dvě, ačkoliv tento typ uspořádání je nejčastější. Důležitým pojmem pro nás také bude „pohlavní dimorfismus“, který označuje skutečnost, že jedinci různých pohlaví mají odlišný vzhled.

U vnímání pohlaví ale nejde jen o způsob, jakým se daní jedinci rozmnožují, nebo o vzhled. To, jaké má jedinec pohlaví, určuje i způsob jeho chování. Zůstaňme u toho, co známe, a bavme se o pohlavnosti, při které rozlišujeme pohlaví dvě, tedy samce a samici. Základní rozdíly můžeme v přírodě vidět při pářicích procesech nebo ve výchově potomků. Jelikož jsou to samice, které v sobě nosí nového potomka, je do jisté míry právě na nich zvolit si jako svého nastávajícího partnera toho nejlepšího samce. V přírodě vidíme krásné případy dvoření samců, z nichž si samice dle svého uvážení vybírají. Ve většině případů jsou to také samice, které potomkovi po jeho narození věnují péči, zatímco samci se o potomka nestarají vůbec, nebo jen zřídka. Tyto vzory chování mají svůj původ v genetice. Pohlavní buňky samiček (vajíčka) mají větší zásoby živin než pohlavní buňky samců (pyl, spermie…). Samičí pohlavní buňky obsahují mitochondrie a plastidy, které jsou nositelkami mimojaderné dědičnosti. Samčí pohlavní buňky často plastidy neobsahují a počet mitochondrií je jen omezen, ty jsou navíc ve většině případů po spáření zlikvidovány.

76f2082e08a276e920914c80356db646 digimon war

Digimon Xros Wars manga – gijinka

V lidské společnosti (i v některých zvířecích) se samčí a samičí role rozlišují mnohem významněji. Ženy a muži nejsou považováni za pouhé roditele, lidská rasa je natolik vyvinuta, že muselo dojít k přidání dalších a dalších funkcí. Žijeme navíc v době, kdy vyplouvají na povrch otázky a problémy, kterými by se před pár desítkami let nebylo možné zabývat, např. transsexualita a jiné. Právě tyto „problémy“ ukazují rozdíl mezi pohlavím a rodem. Podle vnějších znaků můžeme jedince definovat jako muže, ačkoliv on sám se cítí být ženou. A ve vyspělých společnostech už nejsou funkce lidem rozdělovány podle vnějších znaků, ale právě podle znaků vnitřních. Genderové stereotypy, tedy fakt, že automaticky vnímáme muže a ženy nějakým způsobem, se více a více bourají a otázky ohledně toho, co je to vlastně muž a žena, samec a samice, se stávají čím dál více složitější.

Na začátku jsme si řekli, že Digimoni jsou programy, nelze u nich tedy mluvit o pohlavnosti. Nemají pohlavní orgány, vnitřní ani vnější, pomocí kterých by se rozmnožovali. Rozmnožují se pomocí výměny dat, což je nepohlavní rozmnožování. Je však často uplatňován určitý koncept „páření“, kdy dva Digimoni vytvoří vajíčko, z kterého se „vylíhne“ nový Digimon. Ačkoliv tento způsob rozmnožování kopíruje pohlavní rozmnožování, které je v přírodě poměrně běžné, měli bychom mít stále na paměti, že se tento proces odehrává v digitálním světě. O pohlavnosti tedy nemůže být z biologického hlediska řeč. Žijeme ale v době, kdy se technologie a umělá inteligence vyvíjí neuvěřitelným tempem a dost možná se brzy pohledy na některé oblasti změní. Zatím je ale jasné, že Digimoni nemají pohlaví (anglicky „sex“). Můžeme však říct, že mají rod („gender“)? Tuto otázku si můžeme zodpovědět pomocí příkladu – LadyDevimon. Anglické slovo „lady“ znamená „dáma“ nebo „paní“. A už na první pohled je zřejmé, že tento Digimon je ženského rodu. U většiny Digimonů ale jejich rodová příslušnost není tak jasná. U některých postav se dokonce jejich rod postupem času mění. Sami tvůrci se zpočátku přikláněli k verzi, že Digimony nelze rozlišovat na samce a samice. Ale v Digimon Xros Wars už jsou rozdíly mezi jednotlivými rody výrazně viditelné, Digimoni mezi sebou navíc navazují vztahy a dokonce se pohlavně rozmnožují.4

Fakt, že ani sami tvůrci nemají v rodovosti Digimonů jasno, ukazuje na složitost této otázky. A jedním z vysvětlení je naše vnímání světa. V dnešní době už se sice začíná mluvit o tom, že ani lidská rasa nemá pouze dvě pohlaví, ale berme tento názor za okrajový. Většina z nás pořád vnímá jen dvě pohlaví, samce a samici, muže a ženu. Vnímají tak svět nejen fanoušci Digimonů, ale také jejich tvůrci. Je těžké se od tohoto vnímání oprostit, proto se tvůrcům mužské a ženské principy do seriálu postupně přimíchávaly, ačkoliv prvotní záměr byl vytvořit tvory nepohlavní. Mužský a ženský princip je pro nás spjat s různými styly chování, stále převládá názor, že muži jsou ti silní, zatímco ženy jsou ty křehké. Tyto stereotypy stejně jako jejich popírání (slabý muž X silná žena) hrají v umění významnou roli. Díky rodovým principům mají vytvořené postavy bohatější charakteristiku a tvůrci spíše vědí, jak si s nimi poradit. V umění se jen zřídka setkáváme se světy, které by fungovaly od základu jinak než ten náš. Ano, děj se může odehrávat na jiných planetách nebo v paralelních světech, postavy mohou vypadat v podstatě jakkoliv, ale pokud půjde o hlavní postavy, kterým se děj bude věnovat, téměř vždy půjde o postavy mužské a ženské. Ty totiž známe nejlépe a pro člověka je téměř nemožné vytvořit něco úplně nového. Takové pokusy ale existují, např. v seriálu Star Trek si s filozofií pohlaví pohrávají velmi šikovně. Většinou je ale jednodušší držet se toho, co známe, a u Digimonů to platí také.

V angličtině jsou Digimoni často označováni jako „it“, bohužel v češtině střední rod nefunguje tak dobře. Ale i v anglickém znění se někteří Digimoni od začátku označují jako „ona“ nebo jasně „on“. Rodovost nebo pohlaví jim tedy nakonec přiřkli i sami tvůrci. Pro fanoušky to znamená především snazší ztotožnění se s postavami. Tvůrci mají možnost postavy lépe propracovat, pokud s nimi budou pracovat jako se samci či samicemi. A fanoušek tyto postavy snadněji pochopí, pokud budou fungovat na jemu známých principech. Ne vždy se musí příslušnost k určitému pohlaví projevit i na „osobnosti“ Digimona, jsou případy, kdy se můžský Digimon vyvine v ženského, ale přitom zůstává stejný. Uvnitř, protože na změnu pohlaví může odkazovat jeho nové jméno či vzhled, s jasnými mužskými nebo ženskými rysy. Můžeme tedy říct, že Digimoni pohlaví mají, nejde však o pohlavnost, tedy o to, že by se pohlavně rozmnožovali, nýbrž o jejich vzhledu či způsobu chování, které jsou podobné těm našim, lidským.

Autor: Lucije

Zdroje:

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: Adrifinel

Bláznivý analytik Digitálního světa.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *